སྨོན་ལམ་ཉིན་དང་པོའི་བཀའ་སློབ།


ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ ཚེས་༡༣ ཉིན་སྔ་དྲོ་དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་སྔ་དྲོ་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦྱོང་སྐབས་བཀའ་སྩལ་དོན།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསོ་སྦྱོང་གསན་འཚལ། དུས་རྒྱུན་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་སྐབས་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་རིང་ཡང་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ཡིན། དེ་ནི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས། གཞན་དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་ཚུལ་རྣམས་ཀྱིས་ལེན་མི་ལེན་འདོད་པ་ཡིན། པུས་མོ་འཛུགས་ཐུབ་མཁན་ཚོས་པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ་དེའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་དུ་གནང་དགོས།

དེ་ནས་ཐབས་ལེགས་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་ཀུན་གྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསོ་སྦྱོང་གི་སྡོམ་པ་ཐོབ་སོང་སྙམ་པའི་མོས་པ་བྱ་དགོས། དེའི་མཇུག་ཏུ་བསླབ་པ་བརྗོད་པ་ཡིན། བསླབ་པ་བརྗོད་པ་ཞེས་པ་ནི་བསྲུང་བྱ་རྣམས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་སྲོག་མི་གཅོད་པ། མ་བྱིན་པར་མི་ལེན་པ། མི་ཚངས་པར་མི་སྤྱོད་པ། རྫུན་མི་སྨྲ་བ། ཆང་མི་འཐུང་བ། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་པར་ཁྲི་སྟན་ཆེན་པོར་མི་འཛེགས་པ། གུང་ལས་འདས་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་མི་ཟ་བ། དྲི་ཞིམ་མི་གཏོར་བ་དང་གར་དང་གླུ་མི་བྱ་བ་རྣམས་ཡིན། དེ་ཡང་དེ་རིང་ནས་སང་ཉི་མ་མ་ཤར་གྱི་བར་དུ་སྲུང་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་དང་བཅས་དེ་རྗེས་ཟློས་མཛད་པར་ཞུ།


དེ་རིང་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་གྱི་ཉིན་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་གནས་མཆོག་འདི་ཉིད་ནི་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན། དེ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཡང་མང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད། གནས་དེར་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དེ་དག་ཚོགས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་སོ་བཞི་ཕྱིན་ཡོད། སྨོན་ལམ་ཚོགས་དགོས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང་། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་འབྱུང་བའི་ཆེད་ཡིན། ཞི་བདེ་འབྱུང་བའི་རྩ་བ་ནི་རང་ཉིད་མི་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ཚང་མས་ཐོག་མར་རང་ཉིད་བཟང་པོར་བཅོས་དགོས། ཐམས་ཅད་ཆོས་བཞིན་ཡོང་དཀའ་ཡང་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་པ་ཡིན། འབད་བརྩོན་བྱས་ན་མི་འབྱུང་ཅི་ཡང་མེད། སྨོན་ལམ་འདི་ཡང་ལོ་ལ་ལན་གཅིག་ལས་མེད། དེ་ཡང་ཉིན་འགའ་ལས་མེད་སྟབས་ཚང་མས་གང་དྲག་དྲག་གནང་རོགས་ཞེས་བཀའ་སྩལ།


ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོའི་བཀའ་ཁྲིད།


དེ་ཡི་མཇུག་ཏུ་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་གསུང་སྐབས། ད་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ཡིན། ཕུང་པོ་གསུམ་པོ་དེ་ནི་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་པའི་ཕུང་པོ་དང་། བསྔོ་བའི་ཕུང་པོ་བཅས་ཡིན། མདོ་འདི་ཡང་སྔར་རྒྱ་གར་ལ་མ་གཏོགས་བོད་དུ་འདོན་སྲོལ་མེད།

སྔར་རྒྱ་གར་དུའང་སྡིག་པ་སྟོབས་ཆེན་བྱེད་པ་དག་གིས་འདོན་སྲོལ་ཡོད་པས་ཕྱིས་ནས་བོད་དུ་མདོ་དེ་དག་འདོན་པའི་སྐབས་སྡིག་པོ་ཆེ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཟེར་སྲོལ་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྡིག་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱས་ཡོད། སྡིག་པ་དེ་དག་བཤགས་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་ནི་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་དེ་ཉིད་དུ་གྱུར། དེ་ཡང་དང་པོ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཕུང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་སོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པའམ། ཡང་ན་ཚེ་སྟོད་ལ་བསགས་པའི་སྡིག་པའམ། མདོར་ན་སྡིག་པ་ཅི་དང་ཅི་བགྱིས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་མ་མཁྱེན་པ་མེད་པས། དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་སྡིག་པ་དེ་དག་བཤགས་ཀྱི་ཡོད་སྙམ་པའི་མོས་པ་བྱེད།


གཉིས་པ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཕུང་པོ་ནི། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དེ་ལ་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད། དེ་ཡང་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིན་ན་བསོད་ནམས་དེ་དང་མཉམ་པ་ཐོབ་པར་གསུངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་དགེ་རྩ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།
གསུམ་པ་བསྔོ་བའི་ཕུང་པོ་ནི། ང་ཚོས་དགེ་བ་གང་བསགས་པའི་མཇུག་ཏུ་བསྔོ་བ་མ་བྱས་ན་དགེ་རྩ་དེ་དག་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། དེས་ན་དགེ་རྩ་དེ་དག་ཡང་དག་གམ་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་བ་མཛད་དགོས་པ་ཡིན། མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མཐའ་དག་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཕུང་པོ་དང་། བསྔོ་བའི་ཕུང་པོའི་ནང་མ་འདུས་པ་མེད་པས་ཁྱེད་རྣམ་པས་ཀྱང་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་ལེགས་པར་འདོན་པར་ཞུ། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །
བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཕབ།

Right-Column-Pics32.jpg

བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་དྲུག་པ།

Tibetan / English / Chinese •  FrenchGerman • IndonesianKorean • PolishRussianSpanish  • Vietnamese 

སྨོན་ལམ་གསུང་ཆོས།

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་བཀའ་ཁྲིད། གོ་ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ།
ཕྱི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 28 ནས་ 30 བར། 2020 ལོ་