བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ ཚེས་༡༥ ཉིན་གཏེར་སྒར་འདུ་ཁང་ནང་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་སྐབས་སོ་བཞི་པར་ཚོགས་ཞུགས་མཛད་པའི་ཚོགས་མི་ཆིག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་བརྒལ་བ་འཛོམས་འདུག་ཅིང་། དེ་དག་གི་ཡིད་རེ་སྐོང་ཕྱིར་དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གུང་ཡོལ་དུས་ཚོད་གསུམ་པ་ཙམ་ལ་འདུ་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་གསལ་དུ། དེ་རིང་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་སྐབས་སོ་བཞི་པར་ཕེབས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཚུགས་ནས་ད་བར་ཐེངས་སོ་བཞི་པ་ཡིན། དེས་ན་སྨོན་ལམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱང་གོང་དུ་འཕེལ་བཞིན་མོད། སྤྱིར་བཏང་ངོས་རང་ཐོག་མར་སྨོན་ལམ་དུ་སླེབས་སྐབས་མ་ཧཱ་ཡ་ནའི་མགྲོན་ཁང་དུ་འདུག་བཞིན་ཡོད། དེ་སྐབས་མ་ཧཱ་ཡ་ནའི་ཤོད་དུ་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཡོད་པར་དེའི་ནང་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པས་སྐབས་དེར་ཚོགས་ཁང་དེ་ཉིདཆེན་པོ་ལྟ་བུར་སྣང་། དེ་མཇུག་ཞེ་ཆེན་དགོན་པར་བསྡད་དེ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་མི་རྣམས་ཞེ་ཆེན་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་ནང་ཚོགས་པ་དང་། དེའི་ནང་དུག་སྦྲང་ཡང་ཧ་ཅང་ཤས་ཆེ་མོད། དེ་རྗེས་ཐ་ཡི་དགོན་པར་ཚོགས། དེ་ནས་གཏེར་སྒར་དགོན་དུ་ཐོག་མར་ཚོགས་ཤིང་སྐབས་དེར་འདུ་ཁང་ནང་མི་ཤོང་བ་མེད་སྙམ་ལྟ་བུར་ཚོར། དེ་རྟིང་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆོས་ར་གསར་བཞེངས་མཛད་ནས་དེའི་ནང་དུ་མི་ཆིག་ཁྲི་ཙམ་ཤོང་བས། དེར་མི་ཤོང་བ་ནམ་ཡང་མེད་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡང་། ཉེ་ཆར་བདེ་མཆོག་དབང་སྐབས་དེ་ཡང་ཆུང་དྲགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་རིམ་པས་འཕེལ་སྐྱེད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། ལོ་རེ་བཞིན་ཚོགས་མིའི་གྲངས་ཀྱང་ཇེ་མང་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ནས་མི་སྣ་འདྲ་མིན་དུ་མ་སླེབས་ཡོད། སྤྱིར་གྲངས་ཀ་མང་བ་ཁོ་ན་གཙོ་ཆེ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། གཙོ་བོ་རང་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་ཕྱིར་དུ་སྨོན་ལམ་འདོན་བཞིན་པ་དང་། དེ་ཉིད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུའང་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་རྗེ་བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་སྨོན་ལམ་ནང་། ཡུལ་དང་སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པ། །མི་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །བདེ་སྐྱིད་ཡང་ཡང་འདིར་ཚོགས་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་དེ་ཡིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ་ཇི་བཞིན་ད་ལྟ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྲུབ་ཡོད། དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་འདེབས་སྐབས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དམིགས་འོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་དེ་དག་མ་ལུས་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྨོན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱ་དགོས། དེ་ཡང་དཔེར་ན། ད་ལན་བོད་ནས་གནས་སྐོར་དུ་མཆོད་མཇལ་ཕྱིར་ཡོང་བའི་རྒན་རྒོན་འགའ་ཞིག་གིས་བླ་མ་རྩ་ཆེན་རྣམས་མཇལ་སྐབས་དེ་དག་གིས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་མིག་ཆུ་དང་བཅས་ཏེ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་ཐུགས་སྨོན་མཛད་རོགས་ཞེས་བརྗོད་མཁན་དེ་འདྲ་དུ་མ་ཡོང་བཞིན་འདུག་པས། དེ་དག་ནི་རང་དོན་གྱི་འཁྲི་བ་དང་མ་འདྲེས་པའི་སྨོན་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན། སྤྱིར་བསམ་པ་དེ་ལྡན་ཀུན་ལ་འཆར་དཀའ་བ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་མཐོང་སྐབས་མ་འོངས་པར་གང་ལེགས་འབྱུང་བའི་གཞི་རྩའམ་ས་བོན་ལེགས་པོ་ཞིག་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་། དེས་ན་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེའི་ནང་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་རང་ཁོ་ནའི་སླད་དུ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ། མ་གཞི་ཁྱེད་རང་ཚོ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ད་ལན་སྨོན་ལམ་ཐེངས་སོ་བཞི་པར་ཚོགས་པ་དེ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། དེ་བཞིན་སྨོན་ལམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་ལྷན་དད་རྟེན་གྱི་དོད་དུ་ (ནམ་ཡང་བདེ་) ཞེས་པའི་ཤོག་ལྷེ་ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྟར་མ་རེ་སྩལ་བའི་གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས་སུ།
བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ནས་ཕབ།

20170215PM_Audience with Kagyu Monlam Members

Right-Column-Pics24.jpg

བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་དྲུག་པ།

Tibetan / English / Chinese •  FrenchGerman • IndonesianKorean • PolishRussianSpanish  • Vietnamese 

སྨོན་ལམ་གསུང་ཆོས།

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་བཀའ་ཁྲིད། གོ་ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ།
ཕྱི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 28 ནས་ 30 བར། 2020 ལོ་